cho phương trình: x^2-2(m+1)x+4m=0.Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1;x2 thỏa mãn: x1/x2+x2/x1=5/2

cho phương trình: x^2-2(m+1)x+4m=0.Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1;x2 thỏa mãn: x1/x2+x2/x1=5/2Viết một bình luận

Câu hỏi mới