Cho phương trình 5xᒾ – 3x – 15 = 0. Không giải phương trình. Hãy tính giá trị biểu thức A = (x1 – x2 )ᒾ – 2×1 – 2×2 với x1;x2

Cho phương trình 5xᒾ – 3x – 15 = 0. Không giải phương trình. Hãy tính giá trị biểu thức A = (x1 – x2 )ᒾ – 2×1 – 2×2 với x1;x2 là hai nghiệm nếu có của pt đã cho.
(GIÚP MIK VS Ạ, MIK CẢM ƠN TRC Ạ)Viết một bình luận

Câu hỏi mới