Cho phương trình bậc 2 : $x^2$ + 2x + 10. Hãy chứng minh phương trình luôn vô nghiệm với x thuộc R

Cho phương trình bậc 2 : $x^2$ + 2x + 10. Hãy chứng minh phương trình luôn vô nghiệm với x thuộc RViết một bình luận

Câu hỏi mới