Cho phương trình mx + (1 – 2m)y = 3 a) Tìm m để (-1; 2) là một nghiệm của PT. b) Chứng minh khi m thay đổi PT luôn có một n

Cho phương trình mx + (1 – 2m)y = 3
a) Tìm m để (-1; 2) là một nghiệm của PT.
b) Chứng minh khi m thay đổi PT luôn có một nghiệm (x0; y0)
không phụ thuộc vào m.

1 bình luận về “Cho phương trình mx + (1 – 2m)y = 3 a) Tìm m để (-1; 2) là một nghiệm của PT. b) Chứng minh khi m thay đổi PT luôn có một n”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới