cho phương trình: x mũ 2 -( m – 4) nhân x + m – 6 = 0 ( x là ẩn, m là tham số) a) tìm giá trị của m để pt có 1 nghiệm = 2 .

cho phương trình: x mũ 2 -( m – 4) nhân x + m – 6 = 0 ( x là ẩn, m là tham số)
a) tìm giá trị của m để pt có 1 nghiệm = 2 . tìm nghiệm còn lại
b) chứng tỏ pt luôn có nghiệm với mọi m

1 bình luận về “cho phương trình: x mũ 2 -( m – 4) nhân x + m – 6 = 0 ( x là ẩn, m là tham số) a) tìm giá trị của m để pt có 1 nghiệm = 2 .”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2-(m-4)x+m-6=0\ (1)
  a,
  Vì phương trình có một nghiệm là x=2
  Thay x=2 vào phương trình (1) ta có:
  2^2-(m-4).2+m-6=0
  <=>4-2m+8+m-6=0
  <=>-m+6=0
  <=>m=6
  Thay m=6 vào phương trình (1) ta có:
  x^2-(6-4)x+6-6=0
  <=>x^2-2x=0
  <=>x(x-2)=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=2\end{array} \right.\) 
  Vậy nghiệm còn lại của phương trình (1) là x=0
  b,
  Để phương trình (1) có nghiệm:
  <=>Δ>=0
  <=>(m-4)^2-4.1.(m-6)>=0
  <=>m^2-8m+16-4(m-6)>=0
  <=>m^2-8m+16-4m+24>=0
  <=>m^2-12m+40>=0
  <=>m^2-12m+36+4>=0
  <=>(m-6)^2+4>=0 (luôn đúng ∀m∈R)
  Vậy phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m∈R

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới