cho pt : x ² -10x+24=0 ko giải pt a) chứng tỏ phương trình có 2 nghiệm phân biệt b) tính s và p c) tính giá trị biểu thức

cho pt : x ² -10x+24=0
ko giải pt
a) chứng tỏ phương trình có 2 nghiệm phân biệt
b) tính s và p
c) tính giá trị biểu thức :
A =$x_1$ ²+$x_2$ ² – 3$x_1$$x_2$

2 bình luận về “cho pt : x ² -10x+24=0 ko giải pt a) chứng tỏ phương trình có 2 nghiệm phân biệt b) tính s và p c) tính giá trị biểu thức”

 1. a=1;b=-10;b’=-5;c=24
  a// 
  Đặt Delta’=b’^2-ac=(-5)^2-1.24=1>0
  Vì Delta’>0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt.
  Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt (đpcm)
  b// Theo hệ thức Vi-ét:
  S=x_1+x_2=-b/a=-(-10)/1=10
  P=x_1x_2=c/a=24/1=24
  Vậy S=10;P=24
  c//
  A=x_1^2+x_2^2-3x_1x_2
      =x_1^2+2x_1x_2+x_2^2-5x_1x_2
      =(x_1+x_2)^2-5x_1x_2
      =10^2-5.24
      =-20
  Vậy A=-20

  Trả lời

Viết một bình luận