cho pt: x^2 – 2(m-1)x – m-3 =0 tìm m để pt có 2 nghiệm x1,x2 thỏa mãn x1^2+x2^2 =10

cho pt: x^2 – 2(m-1)x – m-3 =0
tìm m để pt có 2 nghiệm x1,x2 thỏa mãn x1^2+x2^2 =10Viết một bình luận

Câu hỏi mới