Cho pt: `x^2 -2mx +m^2 -m-2=0` tìm m để pt có 2 nghiệm sao cho `x_1^2 + x_2^2=4`

Cho pt: `x^2 -2mx +m^2 -m-2=0`
tìm m để pt có 2 nghiệm sao cho `x_1^2 + x_2^2=4`Viết một bình luận

Câu hỏi mới