cho pt $x^{2}$ +mx-2m-3=0 a, giả sử x1, x2 là nghiệm pt. Tìm m để $x1^{2}$ + $x2^{2}$ =6 b, tìm hệ thức giữa x1,x2 ko phụ

cho pt $x^{2}$ +mx-2m-3=0
a, giả sử x1, x2 là nghiệm pt. Tìm m để $x1^{2}$ + $x2^{2}$ =6
b, tìm hệ thức giữa x1,x2 ko phụ thuộc vào mViết một bình luận

Câu hỏi mới