Cho PT x² -3x – 1 =0. Tính |2 $x_{1}$ – $x_{2}$ + |2$x_{2}$ -x$x_{1}$|

Cho PT x² -3x – 1 =0. Tính |2 $x_{1}$ – $x_{2}$ + |2$x_{2}$ -x$x_{1}$|Viết một bình luận

Câu hỏi mới