Cho PT ẩn `x:` `x^2-2mx+m-1=0` Tìm `m` để PT có `2` nghiệm `x_1,x_2` sao cho `x_1^2+x_2^2` đạt GTNN

Cho PT ẩn `x:` `x^2-2mx+m-1=0`
Tìm `m` để PT có `2` nghiệm `x_1,x_2` sao cho `x_1^2+x_2^2` đạt GTNNViết một bình luận

Câu hỏi mới