cho pt bậc 2 tham số m: x^2+4x+m+1=0 a) tìm ĐK của m để pt có no b) tìm m sao cho pt có 2 no x1 và x2 t/m ĐK x1^2+x2^2=10

cho pt bậc 2 tham số m: x^2+4x+m+1=0
a) tìm ĐK của m để pt có no
b) tìm m sao cho pt có 2 no x1 và x2 t/m ĐK x1^2+x2^2=10Viết một bình luận

Câu hỏi mới