cho tam giác ABC có 3 đỉnh thuộc đường tròn tâm O tia phân giác của góc A cắt BC tại D và cắt đường tròn tâm O tại M. Chứng m

cho tam giác ABC có 3 đỉnh thuộc đường tròn tâm O tia phân giác của góc A cắt BC tại D và cắt đường tròn tâm O tại M. Chứng minh a, AB.AC=AD.AM
b, MD.MA=MB^2Viết một bình luận

Câu hỏi mới