cho tam giác ABC nội tiếp (O;R).Ba đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H và cắt (O) lần lượt lại A’,B’,C ‘ a) CM  A’,B’,C’ lần lư

cho tam giác ABC nội tiếp (O;R).Ba đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H và cắt (O) lần lượt lại A’,B’,C
‘ a) CM  A’,B’,C’ lần lượt đối xứng vs H qua BC,AC,AB
b) CM các đường tròn ngoại tiếp tam giác HBC; HAC: HAB có bán kính = nhau
c) khi BC cố định A chạy trên (O) thì H chạy trên đường nàoViết một bình luận

Câu hỏi mới