cho x,y,z>0 và thỏa mãn 13x+5y+12z=9. tìm GTLN của A=xy/2x+y+3yz/2y+z+6zx/2z+x

cho x,y,z>0 và thỏa mãn 13x+5y+12z=9. tìm GTLN của A=xy/2x+y+3yz/2y+z+6zx/2z+xViết một bình luận

Câu hỏi mới