Cho `x,y,z` là số thực dương thỏa mãn `x+y+z=1` tìm min của biểu thức `1/(16x)+1/(4y)+1/z`

Cho `x,y,z` là số thực dương thỏa mãn `x+y+z=1` tìm min của biểu thức `1/(16x)+1/(4y)+1/z`Viết một bình luận

Câu hỏi mới