CMR: pt sau luôn có nghiệm với mọi `a, b,c : 3x^2 -2(a+b+c).x +ab + bc +ac = 0`

CMR: pt sau luôn có nghiệm với mọi `a, b,c : 3x^2 -2(a+b+c).x +ab + bc +ac = 0`Viết một bình luận