có 1100 trứng cả gà lẫn vịt biết có người mua 40% trứng gà và 20% trứng vịt và số trứng gà còn lại gấp 2 lần số trứng vịt chư

có 1100 trứng cả gà lẫn vịt biết có người mua 40% trứng gà và 20% trứng vịt và số trứng gà còn lại gấp 2 lần số trứng vịt chưa bán. Tìm số trứng gà và vịtViết một bình luận

Câu hỏi mới