(d):mx+y=1 (d1):4x+my=-2 tim m để (d) và (d1) cắt nhau tại một điểm nằm phía dưới trục hoành help>>>>>>>>>>

(d):mx+y=1
(d1):4x+my=-2
tim m để (d) và (d1) cắt nhau tại một điểm nằm phía dưới trục hoành
help>>>>>>>>>>

1 bình luận về “(d):mx+y=1 (d1):4x+my=-2 tim m để (d) và (d1) cắt nhau tại một điểm nằm phía dưới trục hoành help>>>>>>>>>>”

 1. Giải đáp: $m > 2$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Xét hệ pt giao điểm của chúng
  $\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  mx + y = 1\\
  4x + my =  – 2
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {m^2}x + my = m\\
  4x + my =  – 2
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {m^2}x + my – 4x – my = m – \left( { – 2} \right)\\
  mx + y = 1
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \left( {{m^2} – 4} \right).x = m + 2\\
  y = 1 – mx
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \left( {m – 2} \right)\left( {m + 2} \right).x = m + 2\\
  y = 1 – mx
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m \ne 2;m \ne  – 2\\
  x = \dfrac{1}{{m – 2}}\\
  y = 1 – m.\dfrac{1}{{m – 2}} = \dfrac{{ – 2}}{{m – 2}}
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left( d \right) \cap \left( {{d_1}} \right) = \left( {\dfrac{1}{{m – 2}};\dfrac{{ – 2}}{{m – 2}}} \right)\\
  Do:\dfrac{{ – 2}}{{m – 2}} < 0\\
   \Leftrightarrow m – 2 > 0\\
   \Leftrightarrow m > 2\left( {tm} \right)
  \end{array}$
  Vì 1 điểm nằm dưới trục hoành thì có tung độ âm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới