giải delta 6x ² +x-5=0 16x ²24x+9=0

giải delta
6x ² +x-5=0
16x ²24x+9=0

2 bình luận về “giải delta 6x ² +x-5=0 16x ²24x+9=0”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  6x^2 + x – 5 = 0
  -> a = 6; b = 1; c = -5
  Δ = b^2 – 4ac = 1^2 – 4  . 6  . (-5) = 121
  Mà 121 > 0 nên PT có 2 nghiệm phân biệt :
  $\left[\begin{matrix} x_1 = \dfrac{-1 + \sqrt{121}}{12}\\ x_2 = \dfrac{-1 – \sqrt{121}}{12}\end{matrix}\right.$
  <=> $\left[\begin{matrix} x_1 = \dfrac{-1 + 11}{12}\\ x_2 = \dfrac{-1 – 11}{12}\end{matrix}\right.$ <=> $\left[\begin{matrix} x_1 = \dfrac{5}{6}\\ x_2 = -1\end{matrix}\right.$
  Vậy S = {5/6; -1}
  \text{_________________________}
  16x^2 + 24x + 9 = 0
  -> a = 16; b = 24; c = 9
  Δ = b^2 – 4ac = 24^2 – 4  . 16  . 9 = 0
  Mà Δ = 0 nên phương trình có nghiệm kép :
  x_1 = x_2 = (-b)/(2a) = (-24)/32 = -3/4
  Vậy S = {-3/4}

  Trả lời

Viết một bình luận