Giải hệ $\left \{ {{xm-y=2} \atop {x+my=1}} \right.$ Tìm m nguyên để x>0 y<0

Giải hệ $\left \{ {{xm-y=2} \atop {x+my=1}} \right.$
Tìm m nguyên để x>0 y<0

2 bình luận về “Giải hệ $\left \{ {{xm-y=2} \atop {x+my=1}} \right.$ Tìm m nguyên để x>0 y<0”

 1. {(xm-y=2(1)),(x+my=1(2)):}
   (1):xm-y=2
  <=>-y=2-mx
  <=>y=mx-2
  Thế y=mx-2 vào (2) ta được:
  x+m(mx-2)=1
  <=>x+m^2x-2m=1
  <=>x(1+m^2)=1+2m
  <=>x=(1+2m)/(1+m^2)
  Thay x=(1+2m)/(1+m^2) vào y=mx-2 ta được:
  y=m(1+2m)/(1+m^2)-2
  =(2m^2+m-2-2m^2)/(1+m^2)
  =(m-2)/(1+m^2)
  Thay x=(1+2m)/(1+m^2);y=(m-2)/(1+m^2) vào x>0;y<0 ta được:
  +)(1+2m)/(1+m^2)>0
  <=>1+2m>0 (Vì m^2+1>=1∀m)
  <=>m> -1/2
  +)(m-2)/(1+m^2)<0
  <=>m-2<0    (Vì 1+m^2<0\text{(vô lí)})
  <=>m<2
  Kết hợp hai đk ta được: -1/2<m<2
  Vậy -1/2<m<2 là giá trị cần tìm.

  Trả lời
 2. Có: (I){(xm -y = 2),(x +my=1):}
  <=>{(y = xm-2),(x +m(xm-2)=1):}
  <=>{(y = xm-2),(x +xm^2 -2m=1):}
  <=>{(y = xm-2),(x(1+m^2) =1+2m (1) ):}
  Để hpt (I) có nghiệm duy nhất <=> pt (1) có nghiệm duy nhất <=> m^2 +1\ne0 (luôn đúng)
  Hpttt: {(x=(1+2m)/(1+m^2 )),(y= m.(1+2m)/(1+m^2 )-2):}
  <=>{(x=(1+2m)/(1+m^2 )),(y= (m+2m^2 -(2 + 2m^2 ) )/(1+m^2 )):}
  <=>{(x=(1+2m)/(1+m^2 )),(y= (m -2)/(1+m^2 )):}
  Để x>0 ; 0>y
  <=>{((1+2m)/(1+m^2 ) >0),(0> (m -2)/(1+m^2 )):}
  =>{(1+2m >0),(0> m -2):}
  <=>{(m > -1/2),(2> m ):}
  <=>2 > m > -1/2
  Mà m \inZZ
  =>m\in{1;0}
  Vậy m\in{1;0}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới