Giải hệ Phươg trình $\left \{ {{(x -1 ) . (y-1)= xy} \atop {(x +2) . (y+1)= xy}} \right.$

Giải hệ Phươg trình $\left \{ {{(x -1 ) . (y-1)= xy} \atop {(x +2) . (y+1)= xy}} \right.$Viết một bình luận

Câu hỏi mới