Giải hệ phương trình: $\begin{cases} (x + 2)(y – 2) = xy\\(x + 4)(y – 3) = xy + 6 \end{cases}$

Giải hệ phương trình:
$\begin{cases} (x + 2)(y – 2) = xy\\(x + 4)(y – 3) = xy + 6 \end{cases}$

2 bình luận về “Giải hệ phương trình: $\begin{cases} (x + 2)(y – 2) = xy\\(x + 4)(y – 3) = xy + 6 \end{cases}$”

 1. {((x+2)(y-2)=xy(1)),((x+4)(y-3)=xy+6(2)):}
  <=> {(xy-2x+2y-4=xy(1)),(xy-3x+4y-12=xy+6(2)):}
  <=> {(-2x+2y-4=0(1)),(-3x+4y-18=0(2)):}
  Trừ (2) cho (1) ta có:
  -3x+4y-18-(-2x+2y-4)=0-0
  <=> -3x+4y-18+2x-2y+4=0
  <=> -x+2y-14=0
  <=> -x=14-2y
  <=> x=-14+2y
  Thay x=-14+2y vào hệ phương trình:
  <=> {(-2(-14+2y)+2y-4=0(1)),(-3(-14+2y)+4y-18=0(2)):}
  <=> {(28-4y+2y-4=0(1)),(42-6y+4y-18=0(2)):}
  <=> {(28-2y-4=0(1)),(42-2y-18=0(2)):}
  <=> {(24-2y=0(1)),(24-2y=0(2)):}
  <=> {(-2y=-24(1)),(-2y=-24(2)):}
  <=> {(y=12(1)),(y=12(2)):}
  Thay y=12 vào hệ phương trình:
  <=> {(-2x+2.12-4=0(1)),(-3x+4.12-18=0(2)):}
  <=> {(-2x+20=0(1)),(-3x+30=0(2)):}
  <=> {(-2x=-20(1)),(-3x=-30(2)):}
  <=> {(x=10(1)),(x=10(2)):}
  Vậy hệ phương trình có nghiệm (x;y)=(10;12)
  color[red]text[@BadMood]

  Trả lời
 2. {((x+2)(y-2)=xy\text{ (1)}),((x+4)(y-3)=xy+6\text{ (2)}):}
  Trừ (2) cho (1), có:
  (x+4)(y-3)-(x+2)(y-2)=xy-xy+6
  ⇔ (xy-3x+4y-12)-(xy-2x+2y-4)=6
  ⇔ xy-xy-3x+2x+4y-2y-12+4=6
  ⇔ -x+2y=14 ⇒ -x=14-2y ⇒ x=2y-14
  Thay x=2y-14 vào (1), có:
  (2y-12)(y-2)=(2y-14)y
  ⇔ 2y^2-4y-12y+24=2y^2-14y
  ⇔ -2y+24=0
  ⇔ y=12
  ⇒ x=10
  Vậy hệ phương trình có nghiệm (x;y)=(10;12)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới