Giải hệ phương trình: $\begin{cases} -2x + y = 5\\x + 3y = 1 \\ \end{cases}$ Giúp :vvvv

Giải hệ phương trình:
$\begin{cases} -2x + y = 5\\x + 3y = 1 \\ \end{cases}$
Giúp :vvvv

2 bình luận về “Giải hệ phương trình: $\begin{cases} -2x + y = 5\\x + 3y = 1 \\ \end{cases}$ Giúp :vvvv”

 1. $\left \{ {{-2x +y = 5} \atop {x+3y=1}} \right.$ 
  ⇔$\left \{ {{y=5+2x} \atop {x+3(5+2x)=1}} \right.$
  ⇔$\left \{ {{y=5+2x} \atop {x+15+6x=1}} \right.$
  ⇔$\left \{ {{y=5+2.(-2)} \atop {x=-2}} \right.$
  ⇔$\left \{ {{y=1} \atop {x=-2}} \right.$
  ⇔$\left \{ {{x=-2} \atop {y=1}} \right.$ 
  vậy hpt đã cho có nghiệm duy nhất là (-2;1)

  Trả lời
 2. {(-2x+y=5),(x+3y=1):}
  <=>{(-6x+3y=15),(x+3y=1):}
  <=>{(7.x=-14),(x+3y=1):}
  <=>{(x=-2),((-2)+3y=1):}
  <=>{(x=-2),(3.y=3):}
  <=>{(x=-2),(y=1):}
  Vậy hệ phương trình có nghiệm (x;y)=(-2;1)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới