Giải hệ phương trình sau: `{(x^2+y^2+xy+1=2x),(x(x+y)^2+x-2=2y^2):}`

Giải hệ phương trình sau:
`{(x^2+y^2+xy+1=2x),(x(x+y)^2+x-2=2y^2):}`Viết một bình luận

Câu hỏi mới