giải hệ phương trình sau: a;x-3y=9 x+5y=1 b.x/3-y/2=-1 8x+3y=96 c.(x+1) (y-2)=xy (x-2)(Y+8)=XY d.^x-1-2y=1 ^x-1+y=4

giải hệ phương trình sau:
a;x-3y=9 x+5y=1
b.x/3-y/2=-1 8x+3y=96
c.(x+1) (y-2)=xy
(x-2)(Y+8)=XY
d.^x-1-2y=1
^x-1+y=4Viết một bình luận

Câu hỏi mới