giải hệ pt `{(4/(x-1)-(2x-3y)=5),(-3/(x-1)+4x-6y=-1):}`

giải hệ pt `{(4/(x-1)-(2x-3y)=5),(-3/(x-1)+4x-6y=-1):}`Viết một bình luận

Câu hỏi mới