giải hệ pt x-y=3 và x^3-y^3=27

giải hệ pt x-y=3 và x^3-y^3=27Viết một bình luận

Câu hỏi mới