Giải hệ PT x-y=8 1/2.2y.x/3=51

Giải hệ PT
x-y=8
1/2.2y.x/3=51Viết một bình luận

Câu hỏi mới