giải hpt `{(3x^2+y=9),(x^2-2y=10):}`

giải hpt
`{(3x^2+y=9),(x^2-2y=10):}`
Viết một bình luận