giải hpt: <ngắn gọn> $\left \{ {{(a+b)^2-2ab=9} \atop {a+b=3+ab}} \right.$

giải hpt: <ngắn gọn>
$\left \{ {{(a+b)^2-2ab=9} \atop {a+b=3+ab}} \right.$

1 bình luận về “giải hpt: <ngắn gọn> $\left \{ {{(a+b)^2-2ab=9} \atop {a+b=3+ab}} \right.$”

 1. Giải đáp: {3;0} và {0;3}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  {((a+b)^2-2ab=9),(a+b=3+ab):}
  Thay a+b=3+ab vào (a+b)^2-2ab=9 ta có:
  (3+ab)^2-2ab=9; <=> 9+6ab+(ab)^2-2ab=9
  <=> 4ab+(ab)^2=0<=> ab.[4+(ab)]=0
  => ab=0 hoặc ab=-4
  Với ab=0; => a+b = 3
  Với ab=-4; => a+b = -1
  +) TH1: ab=0; a+b = 3
  a=3-b; => (3-b).b=0
  <=> b=0 hoặc b=3
  Với b=0; => a=3 và ngược lại
  +) TH2: ab=-4; a+b = -1
  a=-(b+1); => -(b+1).b=-4
  <=> b^2+b+4 = 0
  Ta thấy b^2+b+4 = (b+1/2)^2 + 15/4 > 0 với mọi b nên phương trình vô nghiệm
  ——————————————————————————-
  Vậy ta có hai cặp nghiệm {3;0} và {0;3}

  Trả lời

Viết một bình luận