Giải phương trình : x^2-5x+4=0

Giải phương trình : x^2-5x+4=0

2 bình luận về “Giải phương trình : x^2-5x+4=0”

 1. x^{2}-5x+4=0 (1)
  $\Delta=b^{2}-4.a.c=(-5)^{2}-4.1.4=25-16=9>0$
  $\text{Vậy hệ phương trình có 2 nghiệm phân biệt }$
  $x_{1}=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\dfrac{5-\sqrt{9}}{2.1}=\dfrac{5-3}{2}=\dfrac{2}{2}=1$
  $x_{2}=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\dfrac{5+\sqrt{9}}{2.1}=\dfrac{5+3}{2}=\dfrac{8}{2}=4$
  $\text{Vậy hệ phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt $x_{1}=1$ ; $x_{2}=4$}$
  CÁCH 2
  x^{2}-5x+4=0
  <=> x^{2}-5x+4=0
  <=> x^{2}-x-4x+4=0
  <=> (x^{2}-x)-(4x+4)=0
  <=> x(x-1)-4(x-1)=0
  <=> (x-4)(x-1)=0
  XÉT 2 TH
  $\left[\begin{matrix} x-4=0 \Leftrightarrow x =4\\ x-1=0\Leftrightarrow x=1\end{matrix}\right.$
  KL…..

  Trả lời
 2. x^2-5x+4=0
  Ta có : \Delta=(-5)^2-4.1.4=9
  Vì \Delta > 0 nên Phương Trình có hai nghiệm phân biệt
  x_1=(5+\sqrt{9})/(2)=4
  x_2=(5-\sqrt{9})/(2)=1
  Vậy Phương Trình có tập nghiệm S={4;1}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới