Giải phương trình -x^2+7x-6=0

Giải phương trình -x^2+7x-6=0

2 bình luận về “Giải phương trình -x^2+7x-6=0”

 1. -x²+7x-6=0
  ⇔-x²+6x+x-6=0
  ⇔x(x-6)+(x-6)=0
  ⇔(x-6)(x+1)=0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x-6=0\\x+1=0\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=6\\x=-1\end{array} \right.\) 
  Vậy S={6; -1}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  -x^2 + 7x -6=0
  (a=-1;b=7;c=-6)
  Vì a+b+c =(-1)+7+(-6)=0 nên phương trình có nghiệm là :
  x_1 = 1
  x_2= c/a = (-6)/(-1)=6
  Vậy x∈{1;6}
  color{ }{#}color{red }{l}color{ pink }{o}color{ Orange}{a }color{ Yellow }{n } color{ blue }{l }color{ green }{u } color{ red }{y }color{pink }{e }color{ Orange}{n } color{ Yellow }{d } color{ Violet }{h }

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới