giải phương trình: (x-3)( x^2+3x-1)=0

giải phương trình: (x-3)( x^2+3x-1)=0Viết một bình luận