Giải phương trình trùng phương: `2x^2+1=1/x^2 – 4`

Giải phương trình trùng phương:
`2x^2+1=1/x^2 – 4`Viết một bình luận

Câu hỏi mới