Giúp mình với ạ Cho pt x^2-2(m+1)x+m^2+2m=0 a)tìm giá trị của m sao cho pt có 2 nghiệm x1 và x1 thỏa mãn 2×1+x2=3(giải chi t

Giúp mình với ạ
Cho pt x^2-2(m+1)x+m^2+2m=0
a)tìm giá trị của m sao cho pt có 2 nghiệm x1 và x1 thỏa mãn 2×1+x2=3(giải chi tiết giúp mình ạ)

1 bình luận về “Giúp mình với ạ Cho pt x^2-2(m+1)x+m^2+2m=0 a)tìm giá trị của m sao cho pt có 2 nghiệm x1 và x1 thỏa mãn 2×1+x2=3(giải chi t”

 1. Ta có:
  Δ’=b’^2 -ac
  =[-(m+1)]^2 -(m^2 +2m)
  =(m+1)^2 -m^2 -2m
  =m^2 +2m+1-m^2 -2m
  =1 >0
  => Phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt
  Theo Vi-ét: x_1 +x_2 = (-b)/a = {-[-2(m+1)]}/1 = 2m+2(1)
  Theo đề bài ta có: 2x_1 +x_2 =3(2)
  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
  {(x_1 +x_2 =2m+2),(2x_1 +x_2 =3):}
  <=>{(x_1 = 1-2m),(2(1-2m) +x_2 =3 ):}
  <=>{(x_1 = 1-2m),(2-4m+x_2 =3 ):}
  <=>{(x_1 = 1-2m),(x_2 =4m+1 ):}
  Theo Vi-ét ta có: x_1 x_2 = c/a = (m^2 +2m)/1 =m^2 +2m
  =>(1-2m)(4m+1)=m^2 +2m
  <=>4m-8m^2 +1-2m=m^2 +2m
  <=>m^2 +2m-4m+8m^2 -1+2m=0
  <=>9m^2 -1=0
  <=>9m^2 =1
  <=>m^2 =1/9
  <=>m = +- 1/3
  Vậy m= +- 1/3

  Trả lời

Viết một bình luận