Hai đội công nhân cùng làm chung một công việc thì sau `15` ngày làm xong. Nếu đội thứ nhất làm riêng trong `3` ngày rồi dừng

Hai đội công nhân cùng làm chung một công việc thì sau `15` ngày làm xong. Nếu đội thứ nhất làm riêng trong `3` ngày rồi dừng lại và đội thứ hai làm tiếp công việc đó trong `5` ngày thì cả hai đội hoàn thành được `25`$\%$ công việc. Hỏi nếu mỗi đội làm riêng thì trong bao nhiêu ngày mới xong công việc trên?
`\color{red}{\bb \text{Lưu ý}}\bb \text{:}` Giải bài toán này bằng lập hệ phương trình`\color{green}{\bb \text{.}}`Viết một bình luận

Câu hỏi mới