Hai người làm chung công việc trong 4 ngày thì xong . Nhưng chỉ làm được trong 2 ngày , người t1 đi làm công việc khác , ngườ

Hai người làm chung công việc trong 4 ngày thì xong . Nhưng chỉ làm được trong 2 ngày , người t1 đi làm công việc khác , người thứ hai làm tiếp trong 6 ngày nữa thì xong . Hỏi mỗi người làm một mình thì bao lâu xong công việc ?

1 bình luận về “Hai người làm chung công việc trong 4 ngày thì xong . Nhưng chỉ làm được trong 2 ngày , người t1 đi làm công việc khác , ngườ”

 1. Giải đáp:
   6 ngày; 12 ngày
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi thời gian người thứ nhất và người thứ hai làm một mình cong công việc lần lượt là x; y (ngày) (x;y>0)
   => 1 ngày người thứ nhất làm được 1/x (công việc)
         1 ngày người thứ hai làm được 1/y (công việc)
  1 giờ cả hai người làm được 1/4 (công việc)
  => 1/x + 1/y = 1/4   (1)
  2 ngày thì cả hai người làm được 2/4 = 1/2  (công việc)
  6 ngày thì người thứ hai làm được 6/y (công việc)
  Vì cả hai người làm được trong 2 ngày , người thứ nhất đi làm công việc khác, người thứ hai làm tiếp trong 6 ngày nữa thì xong
  => 1/2 + 6/y = 1   (2)
  Từ (1) (2) ta có hệ phương trình:
  $\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{4}\\ \dfrac{1}{2} + \dfrac{6}{y} = 1 \end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{4}\\ \dfrac{6}{y} = \dfrac{1}{2} \end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y = 12\\ \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{{12}} = \dfrac{1}{4} \end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y = 12\\ \dfrac{1}{x} = \dfrac{1}{6} \end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 6\\ y = 12 \end{array} \right.(TM) \end{array}$
  Vậy người thứ nhất làm 1 mình thì 6 ngày làm xong
         người thứ hai làm 1 mình thì 12 ngày làm xong

  Trả lời

Viết một bình luận