Hai vòi nước chảy vào một bể cạn trong 6 giờ đầy bể . nếu chảy riêng thì vòi một chảy đầy bể chậm hơn vòi hai 9 giờ . hỏi chả

Hai vòi nước chảy vào một bể cạn trong 6 giờ đầy bể . nếu chảy riêng thì vòi một chảy đầy bể chậm hơn vòi hai 9 giờ . hỏi chảy riêng thì mỗi vòi chảy đầy bể trong bao giờ

2 bình luận về “Hai vòi nước chảy vào một bể cạn trong 6 giờ đầy bể . nếu chảy riêng thì vòi một chảy đầy bể chậm hơn vòi hai 9 giờ . hỏi chả”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   gọi số giờ vòi 1 chảy đầy bể là x(x>9)
  số giờ vòi 2 chảy đầy bể là y
  số nước chảy trong 1 h là 1/x
  số nước chảy trong 1 h là 1/y
  => 6/x+6/y=1
  x-y=9
  =>x=y+9
  =>6/(y+9) +6/y=1
  => 6y+6(y+9)=y(y+9)
  => 12y+36=y^2+9y
  => y^2-3y-36=0
  =>y=9
  vậy vòi2 chảy trong 9h
  vòi 1 trong 18h

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi thời gian chảy đầy bể vòi I là x(h)(x>9)
  Thời gian chảy đầy bể vòi II là x-9(h)
  Trong 1h vòi I chảy được 1/x(bể)
  Trong 1h vòi II chảy được \frac{1}{x-9}(bể)
  Trong 1h vòi I và II chảy được 1/x+\frac{1}{x-9}=1/6(bể)
  ⇔\frac{2x-9}{x(x-9)}=1/6
  ⇔x^2-9x=12x-54
  ⇔x^2-21x+54=0
  ⇔x(x-18)-3(x-18)=0
  ⇔(x-3)(x-18)=0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=3(KTM)\\x=18(TM)\end{array} \right.\) 
  Nên vòi II chảy đầy bể trong 18-9=9(h)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới