Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 4 giờ be đầy nếu lúc đầu chỉ vòi 1 chảy một mìntrong 1h sau đó mở thê

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 4 giờ be đầy nếu lúc đầu chỉ vòi 1 chảy một mìntrong 1h sau đó mở thêm vòi thứ hai cùng chảy trong 3h nữa thì được 5/6 bểViết một bình luận

Câu hỏi mới