$\left \{ {{mx +2y=18} \atop {x-y=-6}} \right.$ (m là tham số ) a , Tìm m để hệ phương trìn

$\left \{ {{mx
+2y=18} \atop {x-y=-6}} \right.$ (m là tham số )
a , Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x; y )trong đó x = 2
b, Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y )thỏa mãn 2x + y = 9Viết một bình luận

Câu hỏi mới