một cano chạy trên sông, xuôi dòng 66km và ngược dòng 54km hết tất cả 4 giờ. một lần khác cũng trên khúc sông đó, xuôi dòng 1

một cano chạy trên sông, xuôi dòng 66km và ngược dòng 54km hết tất cả 4 giờ. một lần khác cũng trên khúc sông đó, xuôi dòng 11km và ngược dòng 18km hết tất cả 1 giờ, hãy tính vận tốc khi xuôi dòng và ngược dòng của cano, biết vận tốc dòng nước và vận tốc riêng của cano không đổi

1 bình luận về “một cano chạy trên sông, xuôi dòng 66km và ngược dòng 54km hết tất cả 4 giờ. một lần khác cũng trên khúc sông đó, xuôi dòng 1”

 1. gọi vận tốc riêng của cano là x ( km/h) đk: x>y>0
        vận tốc của dòng nc là y ( km/h)
  vận tốc xuôi dòng của cano là x+y ( km/h)
  vận tốc ngược dòng của cano là x-y ( km/h)
   thời gian cano đó xuôi dòng hết quãng dg 66km là $\frac{66}{x+y}$ ( h)
   thời gian cano đó ngược dòng hết quãng dg 54km là$\frac{54}{x-y}$ (h)
   vì cano đi hết tất cả 4h nên ta có PT: $\frac{66}{x+y}$ +$\frac{54}{x-y}$ = 4 (1) 
  thời gian cano đó xuôi dòng hết quãng dg 11 km là $\frac{11}{x+y}$ (h)
  thời gian cano đó ngược dòng hết quãng dg 18km là $\frac{18}{x-y}$ (h)
  vì cano đi hết tất cả 1h nên ta có PT: $\frac{11}{X+y}$ +$\frac{18}{X-y}$ =1 (2)
  TỪ (1) VÀ (2)=>$\left \{ {{$\frac{66}{x+y}$ +$\frac{54}{x-y}$ = 4} \atop {$\frac{11}{X+y}$ +$\frac{18}{X-y}$ =1}} \right.$ 
  <=>$\left \{ {{$\frac{66}{x+y}$ +$\frac{54}{x-y}$ = 4} \atop {$\frac{66}{X+y}$ +$\frac{108}{X-y}$ =6}} \right.$ 
  <=>$\left \{ {{$\frac{66}{x+y}$ +$\frac{54}{x-y}$ = 4} \atop {$\frac{54}{X-y}$ =2}} \right.$ 
  <=>$\left \{ {{$\frac{66}{x+y}$ +$\frac{54}{x-y}$ = 4} \atop {X-y=27}} \right.$ 
  <=>$\left \{ {{X+Y=33} \atop {X-y=27}} \right.$ 
  <=>$\left \{ {{X+Y=33} \atop {X=27+y}} \right.$ 
  <=>$\left \{ {{27+y+y=33} \atop {X=27+y}} \right.$ 
  <=>$\left \{ {{2y=6} \atop {X-y=27}} \right.$ 
  <=>$\left \{ {{y=3} \atop {X-y=27}} \right.$ 
  <=>$\left \{ {{y=3} \atop {x=30}} \right.$ 
  vậy…..

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới