Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 5m. Nếu tăng chiều dài thêm 5m và giảm chiều rộng đi 4m thì diện tích hcn bị

Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 5m. Nếu tăng chiều dài thêm 5m và giảm chiều rộng đi 4m thì diện tích hcn bị giảm đi 30m^2. Tính kích thước ban đầu của hcn đó.
Viết một bình luận