Một người có mắt cách mặt đất 1,5m, đứng cách một tòa nhà 250m nhìn thấy đỉnh tòa nhà với góc nâng 35 độ. Tính chiều cao tòa

Một người có mắt cách mặt đất 1,5m, đứng cách một tòa nhà 250m nhìn thấy đỉnh tòa nhà với góc nâng 35 độ. Tính chiều cao tòa nhà? Giúp mình với mai mình thi roii

1 bình luận về “Một người có mắt cách mặt đất 1,5m, đứng cách một tòa nhà 250m nhìn thấy đỉnh tòa nhà với góc nâng 35 độ. Tính chiều cao tòa”

 1. Xét DEC vuông tại E, có:
  DE = EC . tanC (hệ thức)
         = 250 . tan35 ≈ 175 (m)
  Ta có :  DE + EB = DB
        175+ 1,5 = 176,5 (m)
  Vậy chiều cao tòa nhà là 176,5m

  mot-nguoi-co-mat-cach-mat-dat-1-5m-dung-cach-mot-toa-nha-250m-nhin-thay-dinh-toa-nha-voi-goc-nan

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới