x^2-2x-1=0………,..,

x^2-2x-1=0………,..,



Viết một bình luận

Câu hỏi mới