a, 7x^2 -5x=0 b, -3x^2 +15=0 c, x^2-7x+10=0 d, -3x^2+14x-8=0

a, 7x^2 -5x=0

b, -3x^2 +15=0

c, x^2-7x+10=0

d, -3x^2+14x-8=0

1 bình luận về “a, 7x^2 -5x=0 b, -3x^2 +15=0 c, x^2-7x+10=0 d, -3x^2+14x-8=0”

 1. Giải đápLời giải và giải thích chi tiết:
   a) 7x^2-5x=0
  ⇔ x(7x-5)=0
  ⇔ x=0 hoặc 7x-5=0
  ⇔ x=0          7x=5
  ⇔ x=0           x=5/7
  Vậy S={0;5/7}
  b) -3x^2+15=0
  ⇔ -3(x^2-5)=0
  ⇔ -3=0 (vô lí)
  ⇔ x^2-5=0
  ⇔ x^2=5
  ⇔ x=±√5
  Vậy S={√5;-√5}
  c) x^2-7x+10=0
  ⇔ x^2-2x-5x+10=0
  ⇔ (x^2-2x)+(-5x+10)=0
  ⇔ x(x-2)-5(x-2)=0
  ⇔ (x-2)(x-5)=0
  ⇔ x-2=0 hoặc x-5=0
  ⇔ x=2             x=5
  Vậy S={2;5}
  d) -3x^2+14x-8=0
  Ta có:Δ’=7^2-(-3).(-8)
               =49-24
               =25
  Mà √Δ’=√25=5>0
  ⇒ Phương trình có 2 nghiệm phan biệt
  x_1={-b’-√Δ’}/{a}={-7-5}/-3=-{12}/-3=4
  x_2={-b’+√Δ’}/a={-7+5}/-3=-2/-3=2/3
  Vậy S={4;2/3}

  Trả lời

Viết một bình luận