Bài 4: (1điểm) Cho phương 2x ^ 2 – 4x + m – 3 = 0 Xác định m để phương trình có hai nghiệm xị, xz thỏa mãn: x_{1} ^ 2 + x_

Bài 4: (1điểm) Cho phương 2x ^ 2 – 4x + m – 3 = 0 Xác định m để phương trình có hai nghiệm xị, xz thỏa mãn: x_{1} ^ 2 + x_{2} ^ 2 = 7

2 bình luận về “Bài 4: (1điểm) Cho phương 2x ^ 2 – 4x + m – 3 = 0 Xác định m để phương trình có hai nghiệm xị, xz thỏa mãn: x_{1} ^ 2 + x_”

 1. Bài 4:
  Xét Delta’=(-2)^2-2.(m-3)
  =4-2m+6
  =10-2m
  Để pt có 2 nghiệm <=>10-2mge0
  <=>-2mge-10
  <=>mle5
  Theo Vi-ét : {(x_1+x_2=2),(x_1x_2=(m-3)/2):}
  Theo đề bài :
  x_1^2+x_2^2=7
  <=>(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=7
  <=>2^2-2.(m-3)/2=7
  <=>4-(m-3)=7
  <=>4-m+3=7
  <=>7-m=7
  <=>m=0 (thỏa mãn)
  Vậy m=0

  Trả lời
 2. Giải đápLời giải và giải thích chi tiết:
   2x^2-4x+m-3=0
  Ta có:Δ’=(-2)^2-2.(m-3)
              =4-2m+6
              =-2m+10
  Để phương trình có 2 nghiệm x_1,x_2 khi và chỉ khi:
  Δ’>=0
  ⇒ -2m+10>=0
  ⇔ -2m>=-10
  ⇔ m<=5
  Vậy m<=5 thì phương trình luôn có 2 nghiệm với mọi m
  Theo vi-ét: {(x_1+x_2=-b/a=4/2=2),(x_1x_2=c/a={m-3}/2):}
  x_1^2+x_2^2=7
  ⇔ x_1^2+2x_1x_2+x_2^2-2x_1x_2=7
  ⇔ (x_1+x_2)^2-2x_1x_2=7
  ⇔ 2^2-2.({m-3}/2)=7
  ⇔ 4-{2m-6}/2=4-7
  ⇔ {2m-6}/2=-3
  ⇔ {2m-6}/2=-6/2
  ⇒ 2m-6=-6
  ⇔ 2m=-6+6
  ⇔ 2m=0
  ⇔ m=0
  Vậy m=0

  Trả lời

Viết một bình luận