Cặp chất tác dụng với nhau sẽ tạo ra khí lưu huỳnh đioxit là

Cặp chất tác dụng với nhau sẽ tạo ra khí lưu huỳnh đioxit là

2 bình luận về “Cặp chất tác dụng với nhau sẽ tạo ra khí lưu huỳnh đioxit là”

 1. Giải đáp: Na2SO3 + H2SO4
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Na2SO3 + H2SO4 -> Na2SO4 + SO2 + H2O => thu được khí SO2 (lưu huỳnh đioxit)
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới