Câu1 Cho hệ phương trình x-y=5 có nghiệm (x;y) 3x+2y=18 Tìm x,

Câu1

Cho hệ phương trình x-y=5 có nghiệm (x;y)

3x+2y=18

Tìm x, y

Câu 2

Cho hệ phương trình 2x-7y=8 có nghiệm (x;y)

10x+3y=21

Tìm x, y

Câu 3

Cho hệ phương trình x-2y= 12

2x+3y=3

Số nghiệm của phương trình là?Viết một bình luận

Câu hỏi mới