Cho đường tròn (O; R). Điểm A nằm ngoài đường tròn kể các tiếp tuyến AB và AC (B,C là hai tiếp điểm). Chứng minh tứ giác

Cho đường tròn (O; R). Điểm A nằm ngoài đường tròn kể các tiếp tuyến AB và AC (B,C là hai tiếp điểm). Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp đường tròn.
Viết một bình luận